Nové opatrenie Ministerstva financií.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky nedávno vydalo aktualizáciu k opatreniu týkajúcemu sa účtovníctva pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Nové opatrenie, označené číslom MF/005391/2024-74 a vydané 29. februára 2024, prináša zmeny a doplnenia k pôvodnému opatreniu z 16. decembra 2002 (č. 23054/2002-92). Cieľom tohto najnovšieho opatrenia je aktualizovať a zosúladiť postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu v súlade s modernými požiadavkami a legislatívnymi zmenami, ktoré prebehli v oblasti účtovníctva a korporátneho práva.

Medzi kľúčové zmeny patrí aktualizácia definícií a postupov týkajúcich sa účtovania v prípade zmien právneho statusu podnikateľských subjektov, ako sú zlúčenia, splynutia, rozdelenia, alebo premien. Nové pravidlá sa zameriavajú na zabezpečenie transparentnosti a jednotnosti účtovných postupov v prípade, že dochádza k prenosu majetku medzi právnickými osobami, či už pri priamom prenose, alebo pri premene spoločností.

Opatrenie detailne rozpisuje, ako by sa mali v účtovníctve odrážať rôzne situácie vznikajúce pri týchto právnych úkonoch. Napríklad, pri premene spoločnosti sa majetok a záväzky v otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky ocenia podľa nových pravidiel, zatiaľ čo konečné stavy účtov sa preberajú podľa špecifických podmienok.

Dôležitým aspektom je aj účtovanie vzniknutých rozdielov pri zlúčení, splynutí, alebo odštiepení, vrátane spôsobu, akým sa majú tieto rozdiely vykazovať v otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky. Nové opatrenie pristupuje k týmto situáciám s cieľom zjednodušiť a objasniť účtovné postupy, čím uľahčuje podnikateľom správne účtovanie týchto zložitých transakcií.

Toto opatrenie nadobudlo účinnosť 15. marca 2024 a jeho cieľom je poskytnúť podnikateľským subjektom jasné a aktualizované usmernenia pre účtovanie v súlade s najnovšími legislatívnymi zmenami. Očakáva sa, že tieto zmeny prispejú k väčšej transparentnosti a efektívnosti účtovných praxí na Slovensku.