Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Študenti stredných a vysokých škôl môžu v roku 2024 pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Táto forma zamestnania má svoje špecifiká a limity, ktoré sú výhodné aj z hľadiska odvodového zaťaženia. V tomto článku sa dozviete podrobnosti o podmienkach, pravidlách a výhodách dohody o brigádnickej práci študentov.

Základné pravidlá dohody o brigádnickej práci študentov

Zamestnávateľ môže uzatvárať dohody o prácach mimo pracovného pomeru výnimočne. Znamená to, že takéto dohody by nemali nahrádzať trvalý pracovný pomer. Naopak, majú umožniť vykonávanie práce v menšom rozsahu, sezónnej práce, ojedinelých dočasných činností či príležitostnej práce popri štúdiu. Podmienky pre uzatváranie týchto dohôd upravuje Zákonník práce, ktorý stanovuje určité limity, osobitne pre dohodu o brigádnickej práci študentov.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť v prípade, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Zamestnávateľ v danom prípade nesleduje dosiahnutie určitého konkrétneho výsledku, ale zabezpečenie činností určitého druhu, napríklad ak potrebuje pokryť nárast administratívnych činností, vykládku tovaru, pomoc v reštauračných zariadeniach pri organizovaní rôznych akcií a podobne.

Podmienky pre uzatvorenie dohody

 • Status študenta: Dohodu môžu uzatvárať fyzické osoby so statusom študenta, čo zahŕňa žiakov stredných škôl (dennej aj externej formy) a študentov dennej formy vysokoškolského štúdia. Žiaci stredných škôl môžu pracovať na dohodu aj po úspešnom ukončení maturitnej skúšky, a to do 31. októbra toho roku, v ktorom maturovali. Podobne aj študenti vysokoškolského štúdia môžu pracovať na dohodu do 31. októbra roku, v ktorom ukončili štúdium.
 • Vek: Dohodu možno uzatvoriť len so študentom, ktorý nedovŕšil 26 rokov veku. Práca na základe tejto dohody môže pokračovať aj po dosiahnutí veku 26 rokov, avšak len do konca kalendárneho roka, v ktorom študent dosiahol tento vek.

Pracovný čas a doba trvania dohody

Maximálny rozsah práce na dohodu o brigádnickej práci študentov je 20 hodín týždenne v priemere, posudzovaný za celé obdobie trvania dohody, ktorá môže byť uzatvorená na maximálne 12 mesiacov. Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín, pre mladistvých (do 18 rokov) maximálne 8 hodín denne.

Obsah dohody

Dohoda musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať:

 • Druh práce
 • Odmenu
 • Rozsah pracovného času
 • Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára (max. 12 mesiacov)
 • Potvrdenie o štatúte študenta

Odmena a odvody

Odmena za prácu musí byť vyplatená do konca mesiaca po vykonaní práce a nesmie byť nižšia ako minimálna hodinová mzda. Zamestnávateľ je povinný odvádzať povinné odvody. Brigádnici majú výhodu odvodovej odpočítateľnej položky do 200 € mesačne. Ak príjem nepresiahne túto sumu, neplatia žiadne odvody na sociálne poistenie. Pri vyššom príjme sa odvody platia len z rozdielu, ktorý presahuje 200 €.

Príklad na maximálny možný počet odpracovaných hodín

Študent Martin uzatvorí dohodu o brigádnickej práci 1. januára 2024 na pol roka do 30. júna 2024. V januári a máji plánuje pracovať menej kvôli skúškovému obdobiu, odpracuje len 40 hodín mesačne. Zostávajúce hodiny môže odpracovať v iných mesiacoch, aby dodržal zákonom stanovený limit 20 hodín týždenne v priemere.

Ukončenie dohody

Dohoda môže byť ukončená uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, alebo stratou štatútu študenta. Môže byť tiež ukončená písomnou dohodou alebo jednostrannou výpoveďou s 15-dňovou výpovednou dobou. V prípade, že zamestnávateľ a dohodár nedohodnú priamo v dohode o brigádnickej práci študentov spôsob jej ukončenia, dohoda sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, alebo stratou štatútu študenta.

Dohoda o brigádnickej práci študentov so žiakom strednej školy

Hoci Zákonník práce priamo nedefinuje vek žiaka strednej školy, s ktorým možno uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci, platia všeobecné pravidlá vekového obmedzenia. Podľa § 11 ods. 4 Zákonníka práce je zakázaná práca osoby do 15 rokov veku alebo osoby staršej ako 15 rokov veku do dovŕšenia povinnej školskej dochádzky. Študent môže uzatvoriť dohodu po dovŕšení 15 rokov veku, avšak deň nástupu do práce nemôže byť skôr, než ukončí povinnú školskú dochádzku.

Výnimky zo zákazu detskej práce

Zo zákazu detskej práce existujú určité výnimky. Osoby do 15 rokov môžu vykonávať ľahké práce na konkrétnych činnostiach, ako sú kultúrne, športové, umelecké a reklamné aktivity vrátane modelingu. Právne úkony v takom prípade realizuje zákonný zástupca maloletého. Na výkon detskej práce dohliada inšpektorát práce, ktorý musí vydať povolenie na základe dohody s príslušným orgánom verejného zdravotníctva, a určí podmienky jej vykonávania.

Rozsah práce na dohodu o brigádnickej práci študentov

Pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ limitovaný nielen statusom dohodára ako žiaka či študenta a jeho vekom, ale aj rozsahom týždenného pracovného času. Podľa § 227 ods. 2 Zákonníka práce možno na základe dohody vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom tento priemer sa posudzuje za celé obdobie trvania dohody, maximálne 12 mesiacov.

Príklad na maximálny možný počet odpracovaných hodín

Martin uzatvorí dohodu o brigádnickej práci 1. januára 2024 na pol roka do 30. júna 2024 (26 týždňov). V januári a máji plánuje pracovať menej kvôli skúškovému obdobiu, odpracuje len 40 hodín mesačne. Zostávajúce hodiny môže odpracovať v iných mesiacoch, aby dodržal zákonom stanovený limit 20 hodín týždenne v priemere.

Forma a obsah dohody

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať:

 • Druh práce
 • Odmenu
 • Rozsah pracovného času
 • Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára (max. 12 mesiacov)
 • Potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia.

Mzdové nároky z dohody o brigádnickej práci študentov

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Napríklad, za vykonanú prácu v januári 2024 musí mať brigádnik odmenu vyplatenú najneskôr do 29. februára 2024. Odmena nemôže klesnúť pod minimálnu hodinovú mzdu a vzťahujú sa na ňu mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu podľa § 122a a § 122b Zákonníka práce.

Platenie odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov

Zamestnávateľ je povinný odvádzať povinné odvody aj za zamestnanca pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Brigádnici majú výhodu v podobe odvodovej odpočítateľnej položky vo výške 200 € mesačne. Ak brigádnik nezarobí viac ako 200 € mesačne, neplatí odvody na sociálne poistenie, a zamestnávateľ platí odvody len vo výške 1,05 % zo sumy odmeny.

V prípade, že študent pracuje na základe dohody u viacerých zamestnávateľov, môže si uplatniť odvodovú položku len u jedného z nich. To musí oznámiť príslušnému zamestnávateľovi, inak mu budú odvody strhnuté aj zo zárobku nižšieho ako 200 €.

 

Tabuľka sadzieb odvodov

Druh poistenia

Uplatnená odvodová výnimka (príjem do 200 €)

Neuplatnená odvodová výnimka (resp. prekročená hranica príjmu 200 €)

Zamestnávateľ

Dohodár

Zamestnávateľ

Nemocenské

x

x

Starobné

x

x

Invalidné

x

x

Poistenie v nezamestnanosti

x

x

Úrazové

0,80 %

x

Garančné

0,25 %

x

Rezervný fond solidarity

x

x

Sociálne poistenie spolu

1,05 %

0,00 %

Zdravotné poistenie

x

x

Poistenie spolu

1,05 %

0,00 %

*Ak sa uplatňuje odvodová výnimka, a odmena presiahne 200 €, odvody sa platia len z rozdielu nad túto hranicu. Odvody zamestnávateľa na úrazové a garančné poistenie (1,05 %) sa platia vždy z celej sumy odmeny.

Ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov

Dohoda o brigádnickej práci študentov môže obsahovať aj určenie spôsobu jej ukončenia. Okamžité skončenie možno dohodnúť len v prípadoch, kedy je možné okamžite skončiť pracovný pomer. Ak sa zamestnávateľ a dohodár nedohodnú na spôsobe ukončenia, dohoda sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, stratou štatútu študenta, uplynutím roka, v ktorom dohodár dovŕšil vek 26 rokov, alebo 31. októbrom v prípade ukončenia štúdia.

Záver

Dohoda o brigádnickej práci študentov ponúka flexibilnú formu zamestnania pre študentov stredných a vysokých škôl s výhodami v oblasti odvodového zaťaženia. Dodržiavanie stanovených podmienok a pravidiel je kľúčové pre správne fungovanie tejto dohody. Pre podrobnejšie informácie a konkrétne situácie odporúčame kontaktovať príslušné právne predpisy alebo odborníkov v oblasti pracovného práva.