Úlohy a právomoci konateľa a spoločníka v s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je preferovanou formou pre mnohé podniky vzhľadom na jej kapitálový charakter a mechanizmus tvorby základného imania. Táto právna forma definuje jasné rozdelenie úloh medzi spoločníkmi a konateľom, ktorého pochopenie je kľúčové pre správne fungovanie a právnu čistotu každej spoločnosti.

Definícia a úlohy konateľa s.r.o.

Konateľ s.r.o. je štatutárnym orgánom a primárnym riadiacim prvkom v spoločnosti, ktorý zodpovedá za celkové vedenie a zastupovanie firmy. Každý konateľ musí byť fyzická osoba a jeho menovanie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločníkov.

Právomoci konateľa zahŕňajú:

 • Zastupovanie spoločnosti vo všetkých obchodných záležitostiach a právnych úkonoch.
 • Riadenie bežných aj mimoriadnych operácií spoločnosti.
 • Podpisovanie zmlúv a iných právnych dokumentov v mene spoločnosti.
 • Zodpovednosť za dodržiavanie zákonných a iných regulačných predpisov relevantných pre činnosť spoločnosti.

Povinnosti konateľa zahŕňajú:

 • Riadne vedenie obchodných kníh a účtovnej evidencie.
 • Informovanie spoločníkov o dôležitých aspektoch a rozhodnutiach ovplyvňujúcich spoločnosť.
 • Príprava a predkladanie finančných výkazov a závierok valnému zhromaždeniu na schválenie.
 • Vedenie spoločnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami všetkých spoločníkov.

Definícia a úlohy spoločníka s.r.o.

Spoločník s.r.o. je investor a majiteľ obchodného podielu spoločnosti. Spoločnosť môže byť založená jedným alebo viacerými spoločníkmi, kde každý z nich vkladá finančné prostriedky alebo iné hodnoty do základného imania.

Práva spoločníka obsahujú:

 • Účasť na zisku spoločnosti v pomere k vlastnenému podielu na základnom imaní.
 • Hlasovacie právo na valnom zhromaždení, kde sa rozhoduje o klúčových otázkach ako výber konateľov, rozdelenie zisku, zmeny v stanovách, a pod.
 • Právo na informácie o chode spoločnosti a možnosť nahliadať do jej účtovnej a iné právnej dokumentácie.

Povinnosti spoločníka zahŕňajú:

 • Súčinnosť pri plnení rozhodnutí prijatých na valnom zhromaždení.
 • Dodržiavanie stanovených pravidiel a regulačných rámcov v rámci spoločenskej zmluvy.

Vzájomné vzťahy a zodpovednosti

V praxi je dôležité rozlišovať medzi úlohami a povinnosťami konateľa a spoločníka. Konateľ ako výkonný riadiaci pracovník má na starosti dennú operatívu a je zodpovedný za strategické rozhodnutia a ich implementáciu, zatiaľ čo spoločník ako investor a majiteľ podielu má záujem na finančnom výsledku a má možnosť ovplyvniť globálne rozhodnutia o budúcnosti spoločnosti.